Terug naar Ecclesianet.nl

Gods heilig Lam, onze Zondedrager!

Zie, dat is Gods Lam, dat de zonde der wereld draagt.

Joh. 1 : 29 (naar de door Kohlbrugge gebruikte bijbelvertaling van Luther)

Is er nog iets van wat wij zonde noemen, uitgezonderd wanneer God bij monde van Johannes de Doper zegt, dat Zijn heilig Lam de zonde draagt? Is daarmee niet bedoeld de algehele afval van God, de algehele ver­draaidheid en verkeerdheid, de algehele ongerechtig­heid die ons eigen is; voorts al die gruwelen en onrein­heden die uit het hart van de mens voortkomen? Wordt daarmee niet bedoeld al het kwaad, waartoe ieder mens van nature geneigd is, dat hij ook werke­lijk gedaan heeft en doet, telkens weer doet?

Gods Lam draagt de zonde van de wereld. Maar heeft dit Lam Gods ook mijn zonde gedragen? Aldus spreekt God bij monde van de Doper: "Zie, dat is Gods Lam, dat de zonde der wereld draagt". Zoals ook de apostel Johannes schrijft: "Hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de gehele wereld". Wilt gij geen bijzonder bevoorrechte Jood zijn, maar een gewoon heiden­kind? Behoort gij tot de wereld? Wilt gij u met de we­reld op een hoop laten werpen? Dan heeft dit Lam Gods ook uw zonden gedragen. Dan geldt ook voor u de belofte, dat in Christus zich alle volkeren der aarde gelukkig zullen prijzen. Deze belofte reikt zo ver als de wereld reikt, en zonde en wereld reiken beide even ver. De zonde van deze wereld heeft het Lam Gods gedragen. En hebt gij er behagen in, dan hebt gij vrijheid en bevel om krachtens de eeuwige Wet uw zonde te leggen op het gezegende hoofd van Gods Lam. Zo ver het oosten is van het westen, zó ver draagt dit Lam uw zonden weg, zodat zelfs de gedachte daaraan voor eeuwig van voor Gods aangezicht is weggenomen.

Dr. H. F. Kohlbrugge