Terug naar Ecclesianet.nl

Niet sterven, maar leven!

Ik zal niet sterven, maar leven en des HEREN werk verkondigen.

Psalm 118 : 17 (naar de door Kohlbrugge gebruikte bijbelvertaling van Luther)

 

Dit "Ik sterf niet, maar ik zalleven en des HEREN werk verkondigen", begint vanaf het ogenblik waarop de mens door de HERE gegrepen, tot staan gebracht en bekeerd wordt. Hetzij nu, dat dit lang­zaam en stil is toegegaan en hij van zijn jeugd af zo geleid is dat hij de HERE leerde kennen, hetzij dat dit plotseling en krachtdadig is geschied, - dit is zeker, de HERE legt in de hart en van de Zijnen het woord: "Ik zal niet sterven, maar leven en des HEREN werk ver­kondigen!' ,

Is er nu nood vanwege de zonden, is er ook doods­nood, dondert de Wet in het hart, zodat de mens zich verloren voelt, zodat hij moet sterven en zichzelf ter helle verdoemt, - ja, dan kan hij zichzelf ook niet troosten. Maar juist dan komt de HERE en openbaart Hij Zich aan de Zijnen met Zijn dierbaar Woord van genade, van vergeving der zonden, en als de ziel zich daarvan meer of minder bewust wordt dat zij genade gevonden heeft bij God, dan weet zij ook dat zij van de eeuwige dood is verlost en de tijdelijke dood haar geen kwaad meer kan doen. Dan zal zij zeggen, in het aangezicht van de dood, zo dikwijls als hij dreigt: "Ik sterf niet, maar ik zal leven en des HEREN werk ver­kondigen!"

Dit herhaalt zich telkens weer in het leven; want de duivel houdt niet op de arme ziel met allerlei vormen van dood aan te vechten, zodat alle moed haar ont­zinkt. Maar de HERE is nabij met Zijn troost, zodat men zich de mond niet laat stoppen, maar nochtans zegt: "lk sterf niet, maar ik zalleven en des HEREN werk verkondigen!"

Zo voert de rechterhand des HEREN Zijn heiligen ter helle, zodat zij een niets worden en zelf op geen werken kunnen bogen, en zo leidt diezelfde rechter­hand hen er ook weer uit, zodat zij Gods werken ver­kondigen en zeggen: "Ik zal niet sterven, daar ik leef voor eeuwig, zo waar Christ us niet meer sterft, maar voor eeuwig Gode leeft!"

 

Dr. H. F. Kohlbrugge

Vertaald door Ds. D. van Heyst